بازار ، مکان رقابت محصولات نیست

بازار ، مکان رقابت محصولات نیست بلکه صحنه رویارویی نام های تجاری است .

بازاریابی پیروز کسانی هستند که راه اصلی برای دستیابی به بازار گسترده و فروش بیش تر را راه یابی به ذهن و قلب مشتری می دانند نه ویترین فروشگاه ها . « BMW در ذهن شماست و نه در پارکینگ شما »

فلسفه در مدیریت نام های تجاری نقش دارد ؛ چون نام های تجاری ، ارتباط مستقیمی با شیوه تفکر افراد دارند .

توم براون ( کتاب فلسفه نام های تجاری )