تسخیر دل مردم

شاید بتوان تنها با دلاوری شهر را تسخیر کرد ، لیک نگاه داشتن آن جز با تسخیر دل های مردم میسر نیست « کوروش »

 

رهبر خوب ، پیام بد را می شنود ، نه به این دلیل که از شنیدن آن خشنود می شود ، بلکه به این دلیل که بداند .
جیمز لویس ( کتاب رهبری پروژه )

 

تنها راه گشودن هر گره ای ، نخست دانستن وجود آن است .