فرصت

هر کجا پای نیازی در میان باشد ، فرصتی هم وجود دارد .

بازاریابی هنر یافتن ، پروردن  و سود بردن از فرصت است .

تنها مرکز سود ده در شرکت ها مشتری است .

هزینه جلب یک مشتری تازه ، پنج برابر هزینه خشنود نگه داشتن مشتریان کنونی است .

فیلیپ کاتلر ( کتاب مدیریت بازار )