چه زمانی چیزی یاد می گیرم

گر چه ارتباط با کسی که مانند من بیندیشد عالی است اما من چندان چیزی از او نمی آموزم . زمانی چیزی یاد میگیرم که در کنار یک شخص متفاوت باشم .

 

هر رفتاری در نظر صاحبش دلیل و معنا دارد . اگر رفتار کسی در نظر ما بی معنی می نماید به این دلیل است که باورهای ما ، با باورهای او یکسان نیست .

جیمز لویس ( کتاب رهبری پروژه )