پژوهش های انجام شده درباره نوآوری و خلاقیت گواه آنند که دستاورد تیم های ناهمگون خیلی بیشتر است . کورتیس ( کتاب مدیریت پروژه ، به اندازه )   وقتی شمع وجودت نور ندارد ، نمی توانی بدرخشی .   کودک چکش به دست دنیا را میخ می بیند . جیمزلویس ( کتاب رهبری پروژه […]

سه عامل  « چالش ها ، هدف های معین و به سرانجام رسانی » موجب تقویت روحیه تیم های پروژه می شوند . مدیریت تیم ، نیازمند مهارت هایی چون رهبری ، انگیزش ، تیم سازی ، حل اختلافات تصمیم گیری و ارتباط پیوسته با افراد است . مدیریت پروژه در قالب چهارگام ساده و […]

برای نگاه داشتن مشتری در کانون توجه ، مشتری را بشناسید و با او رابطه خوب برقرار کنید . گفتمان پیوسته با مشتری داشته باشید . از رابطه با مشتری بهره ببرید .   مهمترین ستون پروژه ، تیم آن است . تیم است که برای پروژه برنامه می سازد ، برنامه را به اجرا […]