سازمان ها یا نظام هایی که از قابلیت بالایی در مدیریت پروژه برخوردارند قدرت بالایی در ایجاد تغییر و تحول دارند . مدیران پروژه توانمند می دانند که موفقیت آن ها در گرو توجه به مدیریت سه ضلعی زمان ، هزینه و کیفیت می باشد . ایجاد تعادلی منطقی و قابل قبول در عوامل سه […]

تقریبا تمام رهبران ، زمانی کارا هستند که سه کار را خوب انجام دهند ؛ نخست تعیین یک دور نمای شفاف از هدفی که در نظر دارند و جلب توجه دیگران به سوی آن ، دوم درگیر کردن پیروان در کار به گونه ای که حس کنند هدف خودشان است و سوم پایداری در رسیدن […]

گر چه ارتباط با کسی که مانند من بیندیشد عالی است اما من چندان چیزی از او نمی آموزم . زمانی چیزی یاد میگیرم که در کنار یک شخص متفاوت باشم .   هر رفتاری در نظر صاحبش دلیل و معنا دارد . اگر رفتار کسی در نظر ما بی معنی می نماید به این […]