اکثر شرکت های بزرگ وقتی به بیراهه می افتند که دچار « توهم عظمت » می شوند . خط مقدم جبهه محل فروشگاه یا اداره امور مشتریان نیست ، خط مقدم جبهه در فکر مشتریان شماست . نگریستن به دنیا ، از پشت میز کار ، عمل بسیار خطرناکی است . برای اینکه بتوانید ماهی […]

اولین بودن ، یک ایده ی متمایز کننده است . اولین کسی که قله را فتح کرده است ، از اعتبار خاصی برخوردار است . وقتی بازار تصمیم خودش را در مورد یک فرآورده بگیرد ، ذهنیت به وجود آمده را نمی توان تغییر داد .   اگر به تقلید از رقیب بزرگتر از خود […]

در شرکت دل ، سخت گیرترین مشتریان را بهترین می دانیم ، زیرا به ما درس های گران قیمتی میدهند . فراتر از فروشنده کالا و خدمات ، خود را به صورت مشاور مشتری درآورید . عرضه راهنمایی های فنی بدون چشم داشتی آشکار ، از شما یک شریکی قابل اعتماد می سازد . سازمان […]