رهبران کارا

تقریبا تمام رهبران ، زمانی کارا هستند که سه کار را خوب انجام دهند ؛

نخست تعیین یک دور نمای شفاف از هدفی که در نظر دارند و جلب توجه دیگران به سوی آن ،

دوم درگیر کردن پیروان در کار به گونه ای که حس کنند هدف خودشان است و

سوم پایداری در رسیدن به هدف با وجود همه سختی ها و موانع .

محال است با مقررات بتوان رفتار کارکنان را مهار کرد .

کمیاب ترین منابع در هر سازمان ، انسان کارآمد است . پیتر دراکر ( چالش های مدیریت در سده 21 )