سخن انگیزشی

لحظه ای که تسلیم میشوی

همان لحظه ای است که به شخص دیگری

اجازه میدهی پیروز شود .