دستاورد تیم های ناهمگون

پژوهش های انجام شده درباره نوآوری و خلاقیت گواه آنند که دستاورد تیم های ناهمگون خیلی بیشتر است .
کورتیس ( کتاب مدیریت پروژه ، به اندازه )

 

وقتی شمع وجودت نور ندارد ، نمی توانی بدرخشی .

 

کودک چکش به دست دنیا را میخ می بیند .
جیمزلویس ( کتاب رهبری پروژه )

 

در شرایط امروز هیچ چیز خطرناک تر از دل بستن به کامیابی های دیروز نیست .
تافلر