فروشگاه

joomla_2

سطح:  پیشرفته

تعداد دی وی دی :2

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

ruby

سطح:  پیشرفته

تعداد دی وی دی :1

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

wordpress_2

سطح: مقدماتی ، متوسطه ، پیشرفته

تعداد دی وی دی :3

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

MySQL

سطح: مقدماتی

تعداد دی وی دی :1

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

مواردی که در این مجموعه خواهید آموخت :

bootstrap

سطح: متوسط

تعداد دی وی دی :1

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

مواردی که در این مجموعه خواهید آموخت :

git

سطح: پیشرفته

تعداد دی وی دی :1

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

مواردی که در این مجموعه خواهید آموخت :

jQurery

سطح: مقدماتی

تعداد دی وی دی :1

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

مواردی که در این مجموعه خواهید آموخت :

java

سطح: مقدماتی ، متوسطه ، پیشرفته

تعداد دی وی دی :2

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

drupal

سطح: مقدماتی

تعداد دی وی دی :1

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

github-logo

سطح: پیشرفته

تعداد دی وی دی :1

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

html

سطح: مقدماتی

تعداد دی وی دی :1

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی

CSS3

سطح: مقدماتی

تعداد دی وی دی :1

کیفیت : 720p

مدرس : آقای امیر حسن عظیمی