بازار شلوغ

در یک بازار شلوغ ، شبیه دیگران بودن به معنی شکست است .

 

ارزانی ، آخرین پناه بازاریابی است که از ایده های ناب ، تهی هستند .

ست گادین ( کتاب گاو بنفش )